SEO Economisch Onderzoek heeft samen met het Kohnstamm Instituut en ecbo van OCW de opdracht gekregen om de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo te volgen via een monitorprogramma gedurende de gehele looptijd van het experiment (2014-2022). De monitor bestaat uit drie delen: evaluatie van de opbrengsten, procesevaluatie en een verklarende evaluatie.

De rapportage met de reconstructie van de beleidstheorie brengt in beeld waarom de experimenten zijn gestart. Het beschrijft de doelen van het beleid en de aannames/hypothesen over hoe de experimenten bijdragen aan het bereiken van die doelen. Zeer kort samengevat richten de experimenten zich erop het onderwijs doelmatiger te organiseren en beter aan te laten sluiten bij deelnemer en werkveld. Belangrijke mechanismen zijn het verkorten en aantrekkelijker maken van de route met een soepeler overgang tussen vmbo en mbo en het eerder en intensiever betrekken van het werkveld bij de opleiding.

In een latere fase van de Monitor toetsen we of deze mechanismen en uitkomsten al dan niet optreden en richten we ons via case studies ook op factoren in de implementatie: wat werkt voor wie en waarom? Er is daarbij ook nadrukkelijk ruimte voor onvoorziene effecten.

Tegelijk met de beleidstheorie is ook het rapport met de nulmeting uitgekomen: wat zijn de trends in leerlingaantallen en –prestaties voorafgaand aan de experimenten? Dit rapport kunt u vinden onder nummer 2015-01.