Gevolmachtigd agenten voeren namens verzekeraars diensten uit op het gebied van acceptatie, polisbeheer, portefeuillemanagement en schadeafhandeling. Ze fungeren als schakelpunt tussen verzekeraars en bemiddelaars, en combineren de slagkracht van de verzekeraars met de korte afstand tot de markt van bemiddelaars. Gevolmachtigd agenten worden voor hun diensten beloond met verschillende soorten commissies en vergoedingen. In de optiek van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars is het bestaande vergoedingstelsel aan herijking toe. De NVGA en het Verbond van Verzekeraars hebben SEO Economisch Onderzoek en SVC daarom gevraagd om in samenwerking een inventariserend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een eenduidige, passende volmachtbeloning die voldoet aan eisen van transparantie, passendheid en bruikbaarheid. Dit rapport geeft de bevindingen weer. De uitkomsten bieden marktpartijen een kader waarbinnen ze een nieuwe beloningssystematiek kunnen ontwikkelen.