Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek voerde dit onderzoek uit samen met De Beleidsonderzoekers en in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de redenen waarom werkgevers die recht hebben op één of meerdere loonkostenvoordelen deze niet aanvragen en op welke wijze dit niet-gebruik kan worden tegengegaan, zodat meer werkgevers personen uit de LKV-doelgroepen in dienst nemen. De aanleiding voor dit onderzoek is het eerdere onderzoek Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL.

Resultaten
Gebruikers en niet-gebruikers die wel personen uit de LKV-doelgroepen in dienst hebben verschillen van elkaar qua bedrijfsgrootte en sector. Nieuw gestarte werknemers bij niet-gebruikers hebben gemiddeld langer lopende contracten met meer uren en een hoger loon. De meeste redenen voor niet-gebruik hangen samen met onbekendheid van het instrument en met onbekendheid van de doelgroepstatus van werknemers. Het aanvraagproces lijkt nauwelijks reden voor niet-gebruik te zijn, maar de aanvraag van de doelgroepverklaring kan wel een knelpunt vormen. Tot slot geeft dit onderzoek enkele suggesties voor verbetermogelijkheden gericht op het voorproces, tijdens het aanvraagproces en voor het systeem van loonkostenvoordelen als geheel.

Methode
Aan de hand van een literatuurstudie en interviews met experts creëren we een eerste beeld van de mogelijke redenen voor niet-gebruik en de verbetermogelijkheden van de regeling. Het onderzoek bestaat verder uit een kwantitatieve analyse op basis van CBS Microdata en een koppeling met UWV-gegevens van de werkgevers die één of meerdere LKV-toekenningen hebben ontvangen. Op deze manier brengen we de kenmerken van de werkgevers die al dan niet gebruikmaken van LKV in kaart. Tot slot geven focusgroepen met verschillende groepen werkgevers inzicht in de overwegingen die bij werkgevers spelen bij het in dienst nemen van werkzoekenden uit de LKV-doelgroepen en bij het aanvragen van het instrument LKV.