Resultaten
Aanvullend onderwijs bestaat ook voor mbo-studenten. De verschijningsvormen zijn gelijk aan de vormen van aanvullend onderwijs die in het voortgezet onderwijs voorkomen. Aanvullend onderwijs in het mbo vindt met name plaats binnen de mbo-instelling; er lijkt een geringe private markt te zijn, mede door de grote verscheidenheid aan overwegend beroepsgerichte vakken in het mbo, die maakt dat de vraag erg gefragmenteerd is.

Samenwerking met het bedrijfsleven is inherent aan het mbo. Vrijwel elke mbo-instelling is betrokken bij een of meer publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). De motieven voor het aangaan van een PPS zijn voor mbo-instellingen het up-to-date aansluiten van de opleiding op de arbeidsmarkt en het toekomstbestendig opleiden van studenten.

Inhoudelijk kan de PPS om in elk geval de volgende vormen gaan: stages en leerbanen in een erkend leerbedrijf; gastlessen verzorgd door bedrijven; onderwijs gebruik makend van door bedrijven ter beschikking gestelde lesmaterialen; onderwijs in een met bedrijven ontwikkelde hybride leeromgeving of practice enterprise; onderwijsprogrammaā€™s, bijvoorbeeld keuzedelen, die door de onderwijsinstelling en de bedrijfspartner(s) uit de PPS gezamenlijk worden ontwikkeld. Ook zorgen bedrijven voor onderzoeksvragen en praktijkopdrachten, die in een hybride leeromgeving worden opgenomen of die in een keuzedeel worden opgepakt door studenten. Dit kan zelfs tot co-creatie leiden waarbij samen met bedrijven aan innovaties voor de bedrijven wordt gewerkt.

Onderzoek
In opdracht van de Onderwijsraad heeft SEO in samenwerking met Oberon een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo.

Gebruikte methode
De verkenning is uitgevoerd aan de hand van deskresearch en aanvullende interviews met partijen in de markt, mbo-instellingen, de MBO Raad en andere stakeholders.

 

 

Bestanden