Dit rapport bevat de resultaten van een nulmeting van het initiatief Open Overheid. Open Overheid is erop gericht overheden transparanter, faciliterender en toegankelijker te maken. Dit rapport gaat na hoe de maatschappelijke effecten van de actiepunten die onder Open Overheid vallen gemeten kunnen worden. Door een welvaartsanalytisch kader toe te passen zijn de effecten en meetmogelijkheden in kaart gebracht.

Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat er meer scherpte is gekomen in de inhoud en werking van de actiepunten Open Overheid. Andere resultaten zijn dat er lessen zijn getrokken over de randvoorwaarden voor het meten van beleidswijzigingen en over de typen beleid die meer of juist minder geschikt zijn voor meting. Voor de meeste actiepunten kon namelijk geen of geen volledige nulmeting worden uitgevoerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sommige actiepunten zich in een te premature fase bevinden om gemeten te kunnen worden, dat sommige actiepunten vanwege hun ondersteunende karakter sowieso lastig meetbaar zijn en dat in veel gevallen niet alle benodigde gegevens worden bijgehouden.