Wie de krant openslaat leest bijna altijd wel een bericht over een (natuur)ramp die zich net ergens ter wereld heeft voltrokken. Ook Nederland ontkomt niet aan rampspoed. Veel van de schade die uit rampen en grote ongelukken voortkomt is in Nederland gedekt door middel van een verzekering. Niettemin zijn er situaties denkbaar waarin getroffenen met een aanzienlijke schadepost blijven zitten. Zo dekken verzekeringsmaatschappijen vrijwel geen schade die voortkomt uit aardbevingen, overstromingen en terroristische aanslagen.

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) is bedoeld om getroffenen ook in dat soort gevallen van een financiële tegemoetkoming te voorzien. Momenteel komt alleen zaakschade voor een tegemoetkoming onder de Wts in aanmerking. Zo wordt schade aan huizen, woonwagens en woonschepen gedeeltelijk vergoed, net als schade aan gewassen en kosten die gemaakt zijn ter evacuatie of het anderszins voorkomen van schade.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) bezint zich op de mogelijkheid om bij een eventuele herziening van de Wts personenschade als tegemoetkomingcategorie op te nemen. Dit rapport van SEO Economisch Onderzoek en INTERVICT laat zien dat zo’n toevoeging een aantal principiële keuzes vergt. Zo dient de kring van gerechtigden te worden bepaald, net als de specifieke kostensoorten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Bovendien zal bepaald moeten worden of een tegemoetkoming gewaardeerd wordt via een forfaitair systeem of op basis van werkelijk geleden schade.