In 2018 zijn 119 aanvragen voor de subsidieregeling MKB!dee ingediend. Daarvan zijn er 14 toegewezen. Bij de toegekende projecten zijn 40 bedrijven betrokken, waarvan 33 mkb-bedrijven. De meeste toegekende bedrijven zitten in de sectoren Industrie en Informatie, terwijl er ook veel (vooral afgewezen) bedrijven in de Bouw zitten. Bedrijven die deelnemen aan een toegekende aanvraag zitten vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant en maar weinig in een krimp- of anticipeergebied.

In de projectplannen van de toegekende aanvragen komen knelpunten met betrekking tot financiële en kennis- en informatie-aspecten het meest naar voren. Tien van de veertien projectaanvragen noemen dergelijke aspecten. Locatie-aspecten worden juist vrij weinig als knelpunt genoemd, namelijk slechts in drie van de veertien toegekende projectaanvragen. Daarnaast geven veel aanvragers aan dat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt van technisch geschoold personeel. Ook sluiten de kennis en vaardigheden van pas-afgestudeerden niet altijd aan bij wat er op de werkvloer nodig is. Vooropleidingen worden niet toereikend geacht.

Het grootste verschil in verschillende uitkomstmaten is dat de scholingsuitgaven per werknemer liggen hoger zijn bij toegekende bedrijven dan bij afgewezen bedrijven. Hun werknemers zijn ook gemiddeld hoger opgeleid wat mogelijk een relatie heeft met de hogere scholingsuitgaven. Op het gebied van het aandeel werknemers dat een opleiding heeft gevolgd en het aantal vacatures (per werknemer) verschillen toegekende bedrijven niet veel van afgewezen bedrijven.

Dit onderzoek beschrijft de inhoud van de aanvragen uit 2018 voor de subsidieregeling MKB!dee. Het gaat hierbij om zowel de goedgekeurde aanvragen als de afgewezen aanvragen. Deze aanvragen betreffen projecten die erop gericht zijn om de belemmeringen die technisch mkb’ers hebben om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden te verkleinen. Daarbij kijkt het onderzoek ook naar knelpunten die technische MKB-bedrijven ervaren om in scholing te investeren.

Door middel van twee webenquêtes onder (technisch) mkb’ers beantwoorden we de onderzoeksvragen in deze projectaanvraaganalyse. Als eerste is een enquête voorgelegd aan MKB!dee aanvragers. Als tweede is een groep technisch mkb-ondernemers ondervraagd die in 2018 geen aanvraag hebben ingediend voor MKB!dee. Naast deze enquêtes is deskresearch uitgevoerd. Hiervoor is een studie onder relevante literatuur uitgevoerd. Daarnaast zijn de bij RVO.nl ingediende aanvragen geanalyseerd.

Het rapport is tevens op 26 maart 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.