Het rapport beoordeelt de volle breedte aan regelgeving op de Nederlandse hypotheekmarkt, door de bestaande situatie te vergelijken met een ideaaltypische invulling. Vertrekpunt is dat overheidsingrijpen altijd een reden moet hebben. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de typische kenmerken van de Nederlandse hypotheekmarkt en de risico’s die samenhangen met het verstrekken en aangaan van hypothecair krediet. Geconcludeerd wordt dat er aanleiding is voor overheidsingrijpen op de Nederlandse hypotheekmarkt. De huidige regelgeving dekt in principe alle relevante problemen af. Extra regelgeving is niet nodig. Er liggen wel mogelijkheden om de effectiviteit te verbeteren en de verhouding tussen het behalen van doelstellingen enerzijds en eventuele negatieve neveneffecten anderzijds meer in balans te brengen. Daarnaast is er sprake van tegenstellingen in onderliggende doelstellingen en van elkaar in termen van kredietbeperking (negatief) versterkende regelgeving. Door regels op onderdelen te wijzigen en daarbij meer aandacht in acht te nemen voor wat eigenlijk wordt nagestreefd, kan de regulering in den brede sterk verbeterd worden. Dit laatste moet ook nadrukkelijker worden meegenomen in het doorvoeren van geplande of voorgenomen wijzigingen.