In opdracht van Actal (thans: Adviescollege Toetsing Regeldruk) hebben SEO Economisch Onderzoek, SIRA en Buck Consultants een quickscan uitgevoerd van de administratieve lasten voor bedrijven op Schiphol.

De eerste oorzaak betreft de nalevingskosten van wet- en regelgeving. Een voorbeeld betreft het verplicht uitladen van de bagage van passagiers die niet aan boord zijn.

De tweede oorzaak van regeldruk ligt bij regels die strenger zijn dan noodzakelijk. Zo moet dierlijk en plantaardig afval uit vliegtuigen thans op hoge temperatuur worden verbrand wat hoge kosten met zich meebrengt en recycling van afval onmogelijk maakt.

De derde oorzaak is de overlap van regels. Zo wordt het personeel van beveiligingsbedrijven onderworpen aan een dubbele screening.

Een vierde oorzaak van regeldruk ligt bij het (nog) niet geoptimaliseerd zijn van processen. De digitalisering van de documentenstroom is bijvoorbeeld beperkt doorgevoerd waardoor ondernemers fysieke documenten beschikbaar moeten hebben wat kosten veroorzaakt.

Een vijfde oorzaak van regeldruk is de onZekerheid rond en mogelijke tegenstrijdigheid van regelgeving. Zo stellen verschillende instanties verschillende eisen aan de brandveiligheid.

Een laatste categorie regeldruk betreft de lange doorlooptijd van procedures. De tijd die nodig is voor de inspectie van vracht is hiervan een voorbeeld.

Naast de kosten van de regeldruk zoals hierboven genoemd spelen opportuniteitskosten een rol. Deze kosten kunnen flink oplopen en zijn soms hoger dan de kosten van regeldruk. Een voorbeeld zijn de kosten gemoeid met de 100-procentcontroles op vluchten uit het Caribisch gebied. De opportuniteitskosten van deze controles zijn naar schatting € 2,7 miljoen per jaar. Deze kosten ontstaan doordat de vliegtuigen als gevolg van de controles minder snel beschikbaar zijn voor nieuwe vluchten.

Naast de bronnen van regeldruk hebben ondernemers ook andere knelpunten in wet- en regelgeving aangedragen met een negatieve invloed op de concurrentiepositie van luchthaven Schiphol. De afspraken over het preferent baangebruik en de limiet voor het aantal vluchten op Schiphol zijn hiervan voorbeelden.

Deze quickscan van de regeldruk op luchthaven Schiphol heeft een beperkte reikwijdte. De quickscan inventariseert de belangrijkste bronnen van regeldruk en biedt voor geselecteerde knelpunten een oplossing. Voor andere knelpunten is nader onderzoek nodig om tot eenduidige oplossingen te komen.

Het advies van Actal op basis van het rapport vindt u hier: http://www.actal.nl/volop-kansen-om-de-regeldruk-op-schiphol-te-verminderen/