Het stelsel van schadevoorziening binnen de brand- en bouwveiligheid betreft de verdeling van aansprakelijkheid voor schade over burgers, bedrijven en de overheid, de mogelijkheden voor verzekering en de prikkels voor het tegengaan van schade. Hoofdvragen van dit onderzoek zijn wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand en welke prikkels er van de schadeverdeling uitgaan: prikkels om schade te voorkomen, de gevolgen van schade te beperken en om schade af te dekken. Meer specifiek is de vraag of er verbeteringen zijn aan te geven in het huidige stelsel.

De analyses in dit rapport leveren geen beeld op van vele of grote belemmeringen voor een evenwichtige schadevoorziening. Een vraag is wel of bedrijven zich voldoende bewust zijn van de risico’s op faillissement door bedrijfsschade en door aansprakelijkheid voor schade aan derden. Beslissingen met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen consequenties hebben voor derden. Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is evenwel een vérgaand overheidsinstrument. Dit rapport vindt geen aanwijzingen voor averechtse prikkels met betrekking tot preventie, maar sluit ook niet uit dat er sprake kan zijn van ontbrekende prikkels, bijvoorbeeld bij particuliere brandpreventie of bij de naleving van wetten en regels door bedrijven.

Dit in opdracht van WODC uitgevoerde onderzoek is tevens te vinden op: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evenwichtige-schadeverdeling-tussen-overheid-burgers-en-bedrijven-bij-brand.aspx?cp=44;cs=6796