SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht IMSA een conceptueel kosten-baten kader opgesteld met betrekking tot de splitsing van de elektriciteitsnetten. Het kader kan gebruikt worden als kapstok waar alle reeds gedane effectstudies aan kunnen worden opgehangen. Dit is actueel nu besluitvorming in de Tweede Kamer in een beslissende fase lijkt te zijn beland.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is zeer geschikt als ex ante instrument om een keuze te maken tussen verschillende alternatieven met als doel om tot een – vanuit welvaartsperspectief – optimale marktordening te komen. Het perspectief dat bij een MKBA wordt gehanteerd is dus welvaartstheoretisch. Dat is ook het enige juiste perspectief; de overheid is er immers om de welvaart van Nederland te bevorderen.

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel (incl. vette netbeheerder) en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. SEO heeft binnen deze opdracht het kader niet ingevuld met concrete getallen – het gaat met andere woorden om het stroomlijnen van de discussie in termen van alle relevante effecten, het disciplineren van de discussie door te wijzen op mogelijke dubbeltellingen en op effecten die niet met splitsing maar ander beleid te maken hebben.