In het kader van de onderbouwing van de financiële claims heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met RIGO en CEBEON, gevraagd onderzoek te verrichten gericht op het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor stedelijke vernieuwing op strategisch niveau, waarin waarden die betrekking hebben op de woonomgeving volwaardig zijn meegenomen.

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke methoden voor een MKBA gericht op het bepalen van de omvang en waarde van de effecten van stedelijke vernieuwing (SV) toegespitst op het DGWdeel. De methoden moet aansluiten op de OEI methodiek en op KBA’s op aanpalende terreinen, waaronder die voor nieuwbouw/BLS (IBO Verstedelijking). Expliciet wordt gezocht naar methoden om leefbaarheid en externe effecten van stedelijke vernieuwing te monetariseren. De inventarisatie van methoden is mede gebaseerd op een literatuurstudie en een aantal praktijk cases.