In de periode 2014-2016 zijn de loonkosten in de sociale werkvoorziening met € 600 per Wsw’er (in standaardeenheden) gestegen door de invoering van de transitievergoeding, doorstroom uit 0-schalen naar functieloon en autonome toekenning van periodieken. De rijksbijdrage is als gevolg van de efficiencykorting met € 600 per Wsw’er gedaald. De omvang van de SW-populatie daalde hierbij iets sterker dan geraamd. Het operationeel resultaat verbeterde in deze periode ten slotte met € 200 per Wsw’er, waardoor per saldo de gemeentelijke bijdrage met € 1.000 per Wsw’er omhoog is gegaan.

De VNG en het ministerie van SZW hebben afgesproken om de werkelijke volumes en uitgaven op het terrein van de Wsw te volgen en om na te gaan hoe die zich verhouden ten opzichte van de onderliggende aannames voor de berekening van de Wsw-budgetten. Het ministerie van SZW heeft SEO Economisch Onderzoek en Berenschot gevraagd om deze Thermometer Wsw uit te voeren, te ontwikkelen en te beheren. Het onderzoek bestaat uit een nulmeting en twee vervolgmetingen. De nulmeting had betrekking op de periode 2011-2014 en is in januari 2016 afgerond. De één-meting heeft betrekking op de periode 2015-2016 en resulteert in onderliggend rapport. De twee-meting wordt uitgevoerd in 2019 en heeft betrekking op de periode 2017-2018.