Het ministerie van Financiën heeft een beleidsdoorlichting uitgevoerd van de dienstverlening van de Belastingdienst aan belastingplichtigen. Beleidsdoorlichtingen moeten worden getoetst door een onafhankelijke deskundige. Het ministerie van Financiën heeft prof.dr. Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur van SEO, gevraagd de beleidsdoorlichting te toetsen.

De belangrijkste conclusie van de toetsing is dat de dienstverlening van de Belastingdienst redelijk doeltreffend is wat betreft klanttevredenheid. Effecten op compliance (naleving van regels) worden in de doorlichting aannemelijk gemaakt, maar niet met indicatoren beschreven. Wat betreft de doelmatigheid (efficiency) beperkt de beleidsdoorlichting zich tot beschrijvende informatie en enkele aanbevelingen. Hierbij speelt onder meer een rol dat de kosten van de dienstverlening slechts in beperkte mate konden worden uitgesplitst; dit is een belangrijk verbeterpunt.