Het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) is gericht op vermindering van regeldruk voor ondernemingen en verbetering van efficiëntie en dienstverlening door toezichthouders. Hierbij wordt tussen bedrijven in verschillende schakels van de productiekolom en toezichthouders samengewerkt aan (ICT) ontwikkelingen die de kosten van toezicht voor onder toezicht staande bedrijven verlagen. Deze ontwikkelingen worden in een casus onder aansturing van Sggv uitgewerkt en getest. Vervolgens worden de casussen overgedragen aan de betrokken ketenpartners, die verantwoordelijk zijn voor verdere ontwikkeling en opschaling van de casussen.

Het programma Sggv is in december 2012 geëindigd. SEO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) een de effecten van ingezette ontwikkelingen gemeten en de effectiviteit van de gekozen aanpak in brede economische zin onderzocht. Ook is gekeken hoe de baten geborgd konden worden bij beëindiging van het programma.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de onderzochte casussen van het programma Sggv een positief saldo van gekwantificeerde effecten kennen. Daarnaast is er een aantal effecten – zowel baten als kosten – van mogelijk wezenlijke omvang, dat niet gekwantificeerd is. Het programma Sggv is gericht op de kern van de problematiek; de gekozen aanpak van Sggv heeft in de praktijk gewerkt en het programma van publiek-private samenwerking wordt gewaardeerd door de betrokken bij de casussen. Er zijn ook zaken geconstateerd die lessen opleveren voor de toekomst. Met beëindiging van het programma Sggv zijn de baten zonder additionele inspanning onvoldoende structureel geborgd. In dat verband kan overwogen worden om (het minimaliseren van) de kosten van toezicht voor onder toezicht staande bedrijven op te nemen in de formele doelstellingen van de betreffende toezichthouders. Ook wordt aanbevolen om aandacht te (blijven) schenken aan de coördinatie tussen verschillende betrokken overheidsinstanties zodat activiteiten tussen toezichthouders zo zijn afgestemd dat de kosten voor de onder toezicht staande bedrijven minimaal zijn.