Een tolk is een professional die een boodschap sprekend overbrengt van de ene in de andere taal. De zichtbaarheid van tolken is misschien niet heel groot voor het bredere publiek, maar tolken bieden een dienst die een essentiële input vormt voor vele uiteenlopende activiteiten. Zo worden tolken ingezet bij de uitvoering van taken van publiek belang. Het gaat om publieke belangen zoals effectieve rechtsbescherming, veiligheid en gezondheidszorg. Omdat de justitiële keten of de gezondheidszorg net zo sterk is als de zwakste schakel in de keten, kan een gebrek aan kwalitatief goede tolken belangrijke publieke taken in gevaar brengen.

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor een effectieve rechtsgang en in dat kader ook voor de inzet van tolken in de justitiële sfeer. Deze verantwoordelijkheid heeft in de loop der jaren geleid tot een stelsel waarbij het ministerie van Justitie verantwoordelijkheid kreeg over tolkdiensten in de (semi) publieke sfeer – dus ook buiten het justitiële domein. In de praktijk betekende dit dat het ministerie van Justitie zowel de bemiddeling van tolken als de financiering van tolkdiensten op zich nam voor publieke afnemers.

De organisatie van de inzet van tolken door publieke afnemers heeft vanaf de jaren ’90 veel kritiek geoogst. Er is een groot aantal inhoudelijke en financiële onvolkomenheden geconstateerd en een betere positionering van de verantwoordelijkheden voor financiering, organisatie en certificering van tolken (en vertalers) was gewenst. De volgende concrete maatregelen zijn genomen om de inzet van tolken op het publieke domein beter en efficiënter te laten verlopen:

Publieke afnemers buiten het justitiële domein die in het verleden gebruik maakten van de gesubsidieerde dienstverlening van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) hebben op 1 januari 2005 hun eigen budget overgeheveld gekregen;

Naast aandacht voor deze concrete maatregelen, moet er ook aandacht besteed worden aan de transitie. Dit rapport is een tussentijdse evaluatie om te kunnen bepalen of men nog op de goede weg zit. De resultaten van de enquête onder de afnemers van tolkdiensten, de resultaten van de enquête onder de tolken en de samenvatting zijn afzonderlijk op te vragen.