Van alle niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), pakt een op de drie de draad weer op met een uitzendbaan. Op termijn leidt dat bijna even vaak tot duurzame werkhervatting als bij werkzoekenden die door CWI naar een direct dienstverband zijn bemiddeld. Werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder laag opgeleide en allochtone CWI-clienten, hebben een minder grote kans om via een uitzendbaan een baan in direct dienstverband te verwerven dan hoger opgeleide en autochtone CWI-clienten.

In opdracht van CWI en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar loopbanen gedurende 30 maanden van niet-werkende werkzoekenden die vanuit de CWI-registratie uitstromen naar een baan. Daarbij is gekeken of een verschil in loopbanen samenhangt met de wijze waarop niet-werkende werkzoekenden de arbeidsmarkt betreden (o.a. uitzendbaan versus direct dienstverband) en achtergrondkenmerken van deze personen. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers) die in de jaren 2001-2005 vanuit een inschrijving bij CWI een baan hebben gevonden. Het gaat in totaal om ruim 1,7 miljoen werkhervattingen van ruim 1,2 miljoen verschillende personen.

Werkhervatting via een uitzendbaan geeft minder Zekerheid op een langdurige arbeidsrelatie, maar zorgt wel voor een snellere werkhervatting en de mogelijkheid om door te stromen naar een baan in directe dienst: dit is de opstapfunctie van uitzendarbeid. Hoewel sommige groepen CWI-cliënten vaker gebruik maken van uitzendbanen voor werkhervatting dan andere groepen, zoals lager opgeleiden en allochtonen, zijn uitzendbanen in Nederland niet slechts voorbehouden aan mensen met specifieke kenmerken. Wel zorgen ze voor een grotere dynamiek van deze mensen op de arbeidsmarkt. Niet alleen is de kans groter om door te stromen naar een volgende uitzendbaan of een volgende baan in directe dienst, ook is de kans groter op een hernieuwde inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij CWI. Deze inschrijvingen duren voor deze mensen echter ook weer korter dan gemiddeld, omdat zij relatief snel een nieuwe baan vinden. Gedeeltelijk gebeurt dat als uitzendkracht, maar voor een belangrijk deel ook in een direct dienstverband. Op die manier gaan beide groepen werkhervatters vanuit een inschrijving bij CWI (uitzendkrachten versus werknemers in directe dienst) op termijn steeds meer op elkaar lijken.