Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Het doel van de Uitzendmonitor is om de omvang en samenstelling van de populatie uitzendkrachten en uitzendbanen in beeld te brengen en om inzicht te geven in de allocatiefunctie van uitzendwerk. De Uitzendmonitor gaat ook in op de arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten. Deze monitor bestaat uit een update van de tabellen en figuren uit de vorige Uitzendmonitor en bevat gegevens over de periode 2007-2021.

Methode
De analyses voor de Uitzendmonitor zijn gebaseerd op een koppeling van verschillende bestanden in de CBS Microdata. De populatie uitzendkrachten en de bijbehorende uitzendbanen wordt gebaseerd op de Polisadministratie, ofwel de registratie door de Belastingdienst en UWV van alle banen waarvoor werkgeverspremies dienen te worden afgedragen. Hieronder vallen alle banen bij werkgevers in Nederland, ook de banen die worden ingevuld door arbeidsmigranten. Aan de hand van verdere koppeling van gegevens geven de analyses inzicht in de arbeidsmarkttransities en transities in en uit de WW van uitzendkrachten.

Op de punten waarop de registratiedata in de Polisadministratie niet toereikend is, is deze aangevuld met resultaten uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Specifiek voor uitzendkrachten biedt de Polisadministratie namelijk onvoldoende of onnauwkeurige informatie over de bedrijfstak waar uitzendkrachten werkzaam zijn en de beroepsgroep.

Deze Uitzendmonitor brengt niet alleen de totale populatie in Nederland werkzame uitzendkrachten in beeld, maar gaat ook specifiek in op de groep uitzendkrachten exclusief de groep die tegelijkertijd met het uitzendwerk scholier/student is en exclusief uitzendkrachten met een niet-Nederlandse nationaliteit (als benadering voor de groep arbeidsmigranten).

Lees ook het persbericht op de website van ABU.