In 2011 heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO), samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie de waarde bepaald van commerciële radiovergunningen indien deze zouden worden verlengd. Hoewel ook voor kavel A7 een waarde werd vastgesteld uitgaande van verlenging, was dit kavel ten tijde van de verlenging niet in gebruik en kon het dus niet worden verlengd.

Ondertussen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de vergunning voor kavel A7 geveild. Net als bij eerdere verleningsprocedures is het hierbij van belang dat een gelijk speelveld bestaat tussen de huidige vergunninghouders van de overige landelijke kavels en de nieuwe vergunninghouder van de vergunning voor kavel A7. Als dat niet het geval is, zullen de huidige vergunninghouders daar eventueel voor worden gecompenseerd op basis van een correctiemechanisme.

Als input voor de discussie over het al dan niet toepassen van een correctiemechanisme heeft de minister van EZ SEO, samen met IViR, verzocht om de waarde van de vergunning voor kavel A7 met gebruikmaking van het daarvoor ontwikkelde model opnieuw te bepalen, rekening houdend met sinds de vorige waardering gewijzigde objectieve kavelkenmerken en omstandigheden. Omdat de veilingprijs tot stand komt op een ander tijdstip, en daarmee mogelijk onder andere omstandigheden, dan de eerdere waardering van de vergunning voor kavel A7 door SEO, moeten gewijzigde zaken immers worden meegenomen in de waardering van de vergunning om deze vergelijkbaar te maken met de veilingprijs.

In dit rapport wordt de voorgenomen methodiek uiteengezet om de waarde van de vergunning voor kavel A7 opnieuw te bepalen met het oog op gewijzigde objectieve kavelkenmerken en gewijzigde omstandigheden. De in dit document voorliggende methodiek is een concept, dat nog verdere uitwerking behoeft. Het doel van de consultatie is om marktpartijen inzicht te verschaffen in de opgestelde methodiek en hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Hierdoor kan sectorkennis en eventuele feedback uit de markt in een zo vroeg mogelijk stadium worden meegenomen bij het verder uitwerken van de methodiek.