Met de komst van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 werden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Zij ontvangen hiervoor een budget vanuit het Rijk. Gemeenten mogen bij effectieve uitvoering de overschotten op hun budget behouden en worden zo gestimuleerd tot verbetering. Voor de bepaling van het budget is het van belang om een verdeelmodel te hebben dat, gegeven objectieve kenmerken, een zo goed mogelijke inschatting kan maken van de noodzakelijke bijstandsuitgaven van een gemeente.

SEO Economisch Onderzoek en Atlas voor gemeenten hebben het verdeelmodel verder verbeterd. In de berekening van budgetten 2018 wordt uitgegaan van dit verfijnde verdeelmodel. Voor de vaststelling van de voorlopige budgetten 2018 moeten gegevens gebruikt worden die zo actueel mogelijk zijn. Op deze manier wordt rekening gehouden met het feit dat de bevolkingssamenstelling in een gemeente kan wijzigen, waardoor (mogelijk) de bijstandsafhankelijkheid in een gemeente verandert. De meest recente peildatum waarvoor een groot deel van de integrale gegevens beschikbaar is, is 31 december 2016. Dit rapport beschrijft deze actualisatie en de berekening van de gemeentelijke budgetten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

SEO heeft een informatietool voor gemeenten ontwikkeld die inzicht geeft in de werking van het model en de opbouw van de bijstandsbudgetten.