Het aantal mensen met een Bijstandsuitkering in de gemeente Amsterdam is sinds de start van de economische recessie in 2009 flink toegenomen en zal na een aanvankelijke stabilisatie in 2011 en 2012 de komende jaren verder toenemen (tot en met 2015). Dat is vooral het gevolg van de tweede recessie in korte tijd (2012-2013), die met enige vertraging doorwerkt op de instroom in de Bijstand. Daarnaast lijkt er sprake van een inhaaleffect: instroom in de Bijstand bleef in Amsterdam aanvankelijk achter op het landelijk gemiddelde, maar nu de crisis langer duurt, raken meer Amsterdammers alsnog werkloos. De groei van het aantal Bijstandsuitkeringen betreft vooral jongeren tot 35 jaar met een uitkeringduur van minder dan een jaar. De groei van het aantal langdurige Bijstandsuitkeringen wordt vooral gestuurd door het groeiende aandeel ouderen in de (beroeps)bevolking van (Groot-)Amsterdam.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een studie naar de ontwikkeling van mensen in de Bijstand in de gemeente Amsterdam en de regio Groot-Amsterdam. Die ontwikkeling is gebaseerd op trends uit het verleden die afhankelijk zijn van vraag (banen) en aanbod (beroepsbevolking) op de regionale arbeidsmarkt. De arbeidsmarktontwikkelingen zijn weer gebaseerd op een prognosemodel waarin vraag en aanbod worden afgeleid uit de (verwachte) economische groei. Hiervoor zijn de meest recente prognoses van het Centraal Planbureau gebruikt.