SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de welvaartsbijdrage van vrachtvluchten op Schiphol doorgerekend.

Resultaten
Vrachtvluchten op Schiphol dragen maximaal € 480 miljoen bij aan de Nederlandse welvaart. Zonder vrachtvluchten op Schiphol zou de luchtvracht van en naar Nederland met maximaal 15% dalen. Dit komt neer op een afname van bijna 280.000 ton vracht per jaar.

De welvaartsbijdrage van € 480 miljoen door vrachtvluchten is relatief laag in vergelijking tot de welvaartsbijdragen van verschillende passagierssegmenten op Schiphol, die SEO in eerder onderzoek op soortgelijke wijze heeft ingeschat. Deze welvaartsbijdrage wordt echter gegenereerd door een aanzienlijk kleiner aantal vluchten. De gemiddelde welvaartsbijdrage per vrachtvlucht blijkt daarom groter te zijn dan de gemiddelde bijdrage per passagiersvlucht.

De aantrekkelijkheid van Schiphol als vrachtluchthaven komt mede door het uitgebreide intercontinentale bestemmingennetwerk van passagiersvluchten, waarbij vracht onderin het ruim naar vele bestemmingen kan worden vervoerd – aangevuld met vrachtvluchten op specifieke routes. Een goede balans tussen die segmenten is belangrijk voor het succes van Schiphol als vrachtluchthaven.

Gebruikte methode
De welvaartsbijdrage van vrachtvluchten wordt ingeschat door te veronderstellen dat alle vrachtvluchten verdwijnen van Schiphol. De welvaartseffecten, voortkomend uit langere transporttijden en hogere transportkosten worden berekend door de situatie zonder vrachtvluchten af te zetten tegen de huidige situatie. SEO maakt hiervoor gebruik van het eigen NetCargo-model. Op basis van het aanbod van vrachtcapaciteit op verschillende luchthavens en door verschillende luchtvaartmaatschappijen brengt het model veranderingen in kosten voor luchtvaartmaatschappijen en verladers in kaart.

Deze analyse voorziet in een kwantificering van de welvaartseffecten als gevolg van reistijd- en prijsveranderingen. Een kwantitatieve inschatting van externe effecten, zoals klimaateffecten en geluidhinder, maar ook van positieve externe effecten zoals de concentratie van logistieke activiteit rondom de luchthaven vallen buiten de scope van de analyse. Zowel de effecten op klimaat en geluid als de positieve externe effecten worden kwalitatief beschouwd. De studie betreft daarmee een partiële welvaartsanalyse.