Als gevolg van afspraken die voortvloeiden uit het regeerakkoord Rutte I (2010) kreeg UWV WERKbedrijf de financiële taakstelling om per 2015 € 155 miljoen te besparen op uitvoeringskosten. Deze politieke besluitvorming leidde tot Wijziging van de Wet SUWI 2012. Kern van deze wetswijziging was dat UWV sterk zou inzetten op versnelde doorontwikkeling van de digitale dienstverlening aan werkzoekenden. UWV heeft hieraan invulling gegeven met het programmaplan Redesign.

De digitale dienstverlening aan WW’ers is vanaf 2012 sterk doorontwikkeld. De besparingsdoelstelling van € 155 miljoen is gehaald, € 139 miljoen hiervan is ingevuld met het programmaplan Redesign. Voor een gedeelte van de WW’ers zal altijd face-to-face dienstverlening nodig zijn in aanvulling op digitale dienstverlening. Ongeveer 9 procent van de WW’ers is niet-digivaardig. Zij mogen alle communicatie met UWV op papier doen. In de toekomst kan het percentage niet-digivaardigen nog afnemen tot 7 procent van de WW-populatie. Daarnaast is ongeveer 14 procent beperkt digivaardig. Zij kunnen wel overweg met de digitale dienstverlening, maar hebben daar hulp bij nodig in de vorm van face-to-face contact. Voor de ondersteuning van niet- en beperkt digivaardigen is door het ministerie van SZW extra geld beschikbaar gesteld in de vorm van het gewenningsbudget.

De klanttevredenheid van WW’ers met de dienstverlening van UWV WERKbedrijf neemt tussen 2010 en 2012 af, om zich vervolgens in 2013 en 2014 weer gedeeltelijk te herstellen. Ook de tevredenheid van werkgevers over werk.nl stijgt sinds eind 2012, terwijl de tevredenheid van werkgevers over de totale dienstverlening van UWV gelijk blijft. WW’ers zijn gemiddeld meer tevreden met de face-to-face dienstverlening van UWV (het persoonlijk contact met de adviseur werk) dan met de digitale dienstverlening. Het persoonlijk contact met de adviseur werk leidt ook tot een hogere uitstroom naar werk dan alleen digitale dienstverlening. Of de omschakeling van intensieve face-to-face bemiddeling naar meer digitale dienstverlening heeft geleid tot een lagere kans op een baan voor WW’ers, is niet bekend.