Het Deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma heeft met een knelpuntenanalyse de fysieke effecten van een groeiend verschil tussen watervraag en –aanbod als gevolg van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen in beeld gebracht. Hierbij zijn twee uiterste scenario’s voor de klimaatverandering, te weten G (gematigd) en W+ (warm) gecombineerd met twee uiterste scenario’s voor sociaaleconomische ontwikkeling, RC (Regional Communities, matige economische ontwikkeling) en GE (Global Economy, snelle economische ontwikkeling). SEO Economisch Onderzoek is gevraagd de toename in kosten als gevolg van de vier Deltascenario’s STOOM, WARM, DRUK en RUST in kaart te brengen voor de verschillende gebruiksfuncties van zoetwater bij ongewijzigd (huidig) beleid.

Uit de analyse blijkt dat de economische effecten van de Deltascenario’s op zoetwater het grootst zijn bij de landbouw en de binnenvaart, met maximale jaarlijkse effecten van respectievelijk € 733 mln en € 369 mln. Het effect op natuur bedraagt in natuurpunten maximaal 4360 punten, een procentuele afname van 7 procent. De schadebepaling voor de gebruiksfuncties onder de Deltascenario’s geeft een indicatie van de mogelijke baten van beleid. Als de kosten van een beleidsvoorstel hoger zijn dan deze mogelijke baten, zal het voorstel waarschijnlijk een ongunstige kosten-batenverhouding hebben. De kosten van knelpunten kunnen dus worden gebruikt als een ‘filter’ om beleidsvoorstellen te selecteren, rekening houdend met eventuele bijkomende baten.