Arjan Heyma - Directie

Arjan Heyma

Arjan Heyma is adjunct-directeur en sinds 2006 hoofd van het cluster Arbeid & Onderwijs en gespecialiseerd in het combineren van micro-econometrische analyses met beleidsonderzoek en -advies.

Arjan is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft al meer dan 20 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid, onderwijs en regionale economische ontwikkelingen. Hij richt zijn onderzoek- en advieswerkzaamheden vooral op de werking van de arbeids- en onderwijsmarkt en de relatie daartussen. Naast het verzorgen van beleidsadvies en het leiden van (o.a. complexe en multidisciplinaire) onderzoeksprojecten op deze terreinen, is hij ook nog altijd betrokken bij (o.a. econometrische) analyses van arbeidsmarktontwikkelingen en effecten van arbeidsmarktbeleid (o.a. werknemersverzekeringen, re-integratiedienstverlening, beloning, flexibele arbeid, scholing en arbeidsmigratie), economische gevolgen van vergrijzing en ontgroening, mismatches op de arbeidsmarkt en de toegevoegde waarde van het onderwijs.

Naast tal van econometrische methoden, maakt Arjan in zijn onderzoek gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken, waaronder focusgroep-gesprekken, diepte-interviews en observaties. Dit om effectevaluaties te kunnen ondersteunen met verklarende evaluaties, waardoor het waarom van effecten duidelijk kan worden. Op die manier kunnen ook handvatten voor beleid worden geïdentificeerd. Voor de waardering van effecten en beleidsalternatieven maakt hij onder andere gebruik van Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA), een instrument waarvoor hij in de loop der jaren betrokken is geweest bij de ontwikkeling van diverse leidraden.

Arjan studeerde econometrie en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. In 2001 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Dynamic Models of Labour Force Retirement', gebaseerd op onderzoek aan het Centre for Economic Research on Retirement and Ageing (CERRA) van de Rijksuniversiteit Leiden en een verblijf aan Yale University. Tussen 1998 en 2001 was hij onderzoeker en projectleider bij TNO Inro, vanaf 2001 is hij werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Wetenschappelijke publicaties van zijn hand zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals de Journal of Applied Econometrics, de Journal of Population Economics en de International Archives of Occupational and Environmental Health.

 

Wilt u weten wat Arjan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
a.heyma@seo.nl
020 525 1656

SEO-rapporten

29.11.2019De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in de metaal en technologische industrie

Maatschappelijk saldo van BBL in metaal en technologische industrie bedraagt 371 miljoen euro per jaar.lees meer

27.11.2019De opbrengst van de sectorplannen

In dit onderzoek worden de sectorplannen geëvalueerd. De sectorplannen bestonden sinds 2013 en hadden als brede doelen om de economische crisis te overbruggen en de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.lees meer

12.09.2019De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg

De combinatie van naar school gaan en leren in de praktijk, zoals in de beroepsbegeleidende leerweg van het MBO, blijkt van grote maatschappelijke meerwaarde voor Nederland.lees meer

04.07.2019Verschuivingen, concurrentie en verdringing

Het thema verdringing op de arbeidsmarkt staat in veel varianten in de actualiteit: verdringing van Nederlandse werknemers door arbeidsmigranten.lees meer

19.06.2019De economische en maatschappelijke waarde van uitzendwerk

Uitzendwerk zorgt voor werkgelegenheid en een efficiënte allocatie op de arbeidsmarkt, waardoor Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro rijker is dan zonder uitzendwerk.lees meer

20.05.2019Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt en potentieel arbeidsaanbod uit Afrika en het Midden-Oosten: is er een match?

Nederland en andere Europese landen kampen in toenemende mate met personeelstekorten, terwijl rond een derde van de jongeren in landen rond Europa werkloos is. In hoeverre sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?lees meer

11.04.2019Effecten openbaarmaking inspectiegegevens Inspectie SZW

Dit onderzoek presenteert theoretische en empirische aanwijzingen voor het bestaan van, en de variatie in nalevingseffecten door de openbaarmaking van inspectiegegevens.lees meer

13.12.2018Karakteristieken en tarieven zzp’ers

In dit rapport is onderzocht wat de karakteristieken zijn van zzp’ers op wie de aangekondigde maatregelen betrekking zullen hebben. lees meer

27.11.2018Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Hebben de eerste 75 afgeronde sectorplannen hun doelen bereikt, hoe zijn ze uitgevoerd en wat is het effect ervan geweest op de samenwerking tussen sociale partners in sectoren en regio's? lees meer

07.09.2018Bekendheid en effectiviteit no-riskpolis artikel 29b ZW

Dit onderzoek laat zien dat de no-riskpolis in een kwart van de gevallen effectief is in het over de streep trekken van werkgevers om sollicitanten met een arbeidsbeperking aan te nemen. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Arjan Heyma.

 Over ons  > Medewerkers  > Arjan Heyma - Directie