Henri Bussink - Arbeid

Henri Bussink

Henri Bussink is onderzoeker naar arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Zijn expertise ligt vooral bij het verrichten van toegepast kwantitatief onderzoek, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken.

Binnen het cluster Arbeid & Onderwijs versterkt Henri het onderzoeksteam met zijn kennis van empirische onderzoeksmethodes voor het uitvoeren van zowel beschrijvend en verklarend onderzoek, als effectanalyses en beleidsevaluaties. Hij heeft ervaring met het analyseren van cross-sectie, tijdreeks en paneldata d.m.v. het schatten van een diversiteit aan econometrische modellen.

In juli en september 2018 heeft Henri respectievelijk de masters Policy Economics en International Economics afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn masterscripties heeft hij onderzoek gedaan naar het effect van de conjunctuurcyclus op transities van en naar zelfstandig ondernemerschap op de Nederlandse arbeidsmarkt; en naar het effect van de Vpb-tarieven in naburige landen op de belastinggrondslag van het thuisland. Tijdens zijn tweede master is hij tevens een jaar werkzaam geweest bij het Europees Parlement in Brussel.

Bij SEO is hij momenteel onder andere betrokken bij de analyse Leven Lang Ontwikkelen (LLO) waarin concrete scenario’s worden opgesteld en doorgerekend voor een nieuw stelsel waarbij werkenden en werkzoekenden gedurende hun werkzame leven aansprak kunnen maken op post-initiële scholing.

Wilt u weten wat Henri voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
h.bussink@seo.nl 
020 525 1670

SEO-rapporten

29.06.2020Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomstlees meer

12.06.2020Kosten en baten van het toekennen van leerrechten aan de Nederlandse beroepsbevolking

SEO Economisch Onderzoek heeft drie modellen van leerrechten doorgerekend die handvatten voor beleidsmakers opleveren om een leven lang ontwikkelen (LLO) onder de Nederlandse beroepsbevolking te financieren en te stimuleren. lees meer

18.12.2019Keuzes in sociale zekerheid

Een denktank heeft scenario’s voor arbeidsvormneutralere sociale zekerheid ontwikkeld. Ieder scenario geeft verschillende beleidsopties voor het verzekeren van de risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven.lees meer

02.12.2019Impact van het hoger onderwijsbeleid 2015-2018

De doeltreffendheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs in Nederland is in de periode 2015-2018 ten behoeve van de periodieke beleidsdoorlichting met behulp van beschikbare beleidsonderzoeken in beeld gebracht.lees meer

18.10.2019Programmatische aansluiting vmbo-havo

Welke drempels ervaren leerlingen bij de overgang tussen vmbo en havo? Wat doen scholen om die drempels te verlagen? En hoe goed werkt dat? Dit rapport beschrijft hoe scholen en leerlingen tegen deze programmatische aansluiting...lees meer

27.06.2019Leerrechten doorgerekend

Het toekennen van leerrechten leidt tot een toename van de gemiddelde jaarinkomens, meer werkgelegenheid en veelal tot een daling van de inkomensongelijkheid onder gebruikers.lees meer

19.06.2019De economische en maatschappelijke waarde van uitzendwerk

Uitzendwerk zorgt voor werkgelegenheid en een efficiënte allocatie op de arbeidsmarkt, waardoor Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro rijker is dan zonder uitzendwerk.lees meer

12.03.2019Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2018-2019

Hoe hoog zijn momenteel de schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs? De Schoolkostenmonitor 2018-2019 geeft antwoord op deze vraag.lees meer

14.01.2019Correctiepraktijk en -proces van het Centraal Schriftelijk Examen 2018

Een goed correctieproces van het CSE vraagt om duidelijke afspraken, ook over de facilitering. Correctoren die aangeven dat dit op hun school goed geregeld is, ervaren de correctie minder vaak als belastend.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Henri Bussink.

 Over ons  > Medewerkers  > Henri Bussink - Arbeid