Team

Henri Bussink

Henri Bussink is senior onderzoeker op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken en het snijvlak daartussen. Zijn expertise ligt vooral bij het uitvoeren van toegepast economisch (beleids)onderzoek.

Sinds 2018 is Henri werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek binnen het cluster Arbeid. De afgelopen jaren heeft hij meegewerkt aan uiteenlopende projecten (zowel in de rol van onderzoeker als in de rol van projectleider) voor diverse opdrachtgevers (waaronder verschillende ministeries, branche- en werkgeversorganisaties en de Europese Commissie). Zijn voornaamste onderzoeksterreinen beslaan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, (internationale) arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen en sociale zekerheid.

Henri heeft kennis van en ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden voor onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid (monitoronderzoek en beleidsevaluaties). Daarnaast heeft hij zowel ervaring met het analyseren van administratieve microdatabestanden van het CBS als met het verzamelen en analyseren van enquêtedata. Ook heeft hij ervaring met het in kaart brengen van de financiële gevolgen van beleid (doorrekeningen), potentiële gedragseffecten van beleid (vignettenanalyses) en de maatschappelijke waarde van beleid (maatschappelijke kosten-batenanalyses). Verder maakt hij regelmatig gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals literatuur- en syntheseonderzoeken (o.a. beleidsdoorlichtingen), diepte-interviews en focusgroepen.

In 2018 heeft Henri de masteropleidingen Policy Economics en International Economics behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze masteropleidingen heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van micro-econometrische analyses en beleidsevaluaties. Daarnaast heeft hij specialisaties in overheidsfinanciën, internationale financiële markten en kwantitatieve macro-economie gevolgd. Deze kennis behoudt en ontwikkelt hij door naast zijn werk ook regelmatig cursussen te volgen, onder andere via het Tinbergen Instituut. Ook blijft hij zich ontwikkelen op het gebied van projectmanagement en -leiderschap.

Tot slot publiceert Henri regelmatig over zijn onderzoeken in diverse vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften, zoals Economisch Statistische Berichten, Didactief, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, De Economist en Economic Modelling.

Wilt u weten wat Henri voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

h.bussink@seo.nl