Resultaten
De meeste evaluaties van natuurbeleid zijn neutraal of positief over het bereiken van doelen en zeggen weinig over de efficiëntie van het beleid (verhouding tussen effecten en uitgaven). Deze conclusies zijn meestal niet onderbouwd met wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden. Dat blijkt uit een doorlichting van het natuurbeleid die SEO samen met Arcadis heeft uitgevoerd.

De achteruitgang van natuurgebieden is gemiddeld tot stilstand gekomen, maar de doelen worden niet bereikt. Buiten natuurgebieden ontwikkelt de natuur zich ongunstig. Het beleid van de provincies en van het Rijk lijkt wel een positieve invloed te hebben, maar economische ontwikkelingen hebben een negatief effect.

Het onderzoek
Elk onderdeel van de rijksbegroting moet eens per vier tot zeven jaar worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Daarin wordt een oordeel gegeven over de doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van de uitgaven.

Gebruikte methode
Een beleidsdoorlichting is een synthese van bestaande informatie. De belangrijkste bron van informatie zijn eerder uitgevoerde evaluaties. Daarnaast is gebruik gemaakt van interviews en rondetafelgesprekken.