Resultaten
Creditmanagement is het proces van kredietverlening, van het zetten van de condities waaronder krediet wordt verleend, tot het innen van krediet wanneer het verschuldigd is. De waardeketen van creditmanagement begint bij de kredietaanvraag en eindigt bij incassering van de ontstane schuld. Aan de aanvraagkant zijn risicobeheersing, kredietverzekering, factoring en markt- en handelsinformatie van belang. Aan de incassokant komt een factuur in (bijzonder) beheer en spelen bij de incasso debiteurenbeheer, incassobureaus/incasso-advocaten en in de uiterste stap gerechtsdeurwaarders een rol. De gehele keten wordt ondersteund door bedrijven die opleiding, detachering, advies, en software leveren aan de sector.

Het totale kredietrisico (B2B en B2C) wordt geschat op ca. € 639 miljard. Daarvan betaalt 76,4 procent op tijd, maar dus 23,6 procent (€ 151 miljard) wordt laat betaald. Van die € 151 miljard wordt € 141 miljard geïnd via debiteurenbeheer, maar komt ca. € 9,5 miljard in het traject van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders innen ongeveer € 3 miljard succesvol. € 6,5 miljard is dus oninbaar, wat betekent dat dankzij de creditmanagementsector slechts 1 procent van het totale kredietrisico oninbaar is.

De economisch maatschappelijke functies van creditmanagement bestaan uit het faciliteren van transacties en verhogen van liquiditeit, risico-mitigatie en preventie, en handhaving. De mogelijkheid om achteraf te betalen vermindert de noodzaak voor separate werkkapitaalfinanciering en verhoogt liquiditeit van bedrijven. Kredietverzekeringen, markt- en handelsinformatie en factoring helpen bij het beter inschatten en mitigeren van betalingsrisico’s. Daarnaast fungeren incassobureaus en gerechtsdeurwaarders als stok achter de deur en kunnen zij helpen bij het alsnog innen van niet-betaalde vorderingen. Hierdoor zijn consumenten en bedrijven mogelijk minder snel geneigd op krediet te kopen als zij dat moeilijk kunnen dragen.

Bekijk de website van VCMB over het waardenonderzoek hier.

Het onderzoek
VCMB heeft SEO gevraagd de economische en maatschappelijke waarde van creditmanagement in kaart te

brengen. De onderzoeksvragen richten zich op welke wijze en via welke activiteiten de creditmanagementsector waarde toevoegt aan de Nederlandse economie, de omzet van de sector en de indirecte bijdrage van de sector in termen van teruggevorderde bedragen en een betere risicoafweging.

Gebruikte methode
Dit onderzoek is gebaseerd op desk research, literatuuronderzoek, interviews, een enquête onder VCMB-leden en CBS Microdata. Op basis van CBS microdata heeft SEO creditmanagementbedrijven in kaart gebracht en kengetallen als omzet, winst, aantal werknemers en loonsom berekend. In de enquête onder VCMB-leden zijn prestatie indicatoren en kengetallen uitgevraagd. Daarnaast is met veel betrokkenen gesproken om een goed beeld van de creditmanagementsector te vormen.