Het onderzoek
Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is opgezet om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen in het onderwijs te verminderen, zoals studievertraging, stageproblemen en verminderd mentaal welzijn. Om een beeld te krijgen van de effecten van het NP Onderwijs bevat dit onderzoek een analyse van de mogelijke effecten van de verschillende onderdelen. Dit gebeurt met een variant van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Deze MKBA bestaat uit twee delen: een vergelijking van het NP Onderwijs met het nulalternatief en een overzicht van de bouwstenen waarin het NP Onderwijs is op te delen en de verwachte effecten daarbij.

Resultaten
Het NP Onderwijs heeft verschillende effecten tot gevolg voor onder andere studenten, onderwijsinstellingen, werkgevers, de overheid en de maatschappij als geheel. Een aantal maatregelen is gericht op het voorkomen of verhelpen van studievertraging, bijvoorbeeld de maatregelen gericht op stages en in- en doorstroom. Daar profiteren vooral studenten en onderwijsinstellingen van, maar ze leiden ook breder tot positieve effecten, bijvoorbeeld door meer belastinginkomsten en minder sociale kosten (zie de tabel). Andere maatregelen van het NP Onderwijs hebben positieve effecten op onder andere het welzijn van studenten, de jeugdwerkloosheid en het onderzoek van promovendi. Verder profiteren werkgevers van de beschikbaarheid van beter geschoold personeel, maar worden ze mogelijk ook geconfronteerd met een toename van de arbeidsvraag (met mogelijk hogere loonkosten tot gevolg).Methoden
Door het voeren van gesprekken met beleidsmakers, (onderwijs)experts en personen uit het werkveld hebben we de contouren van het nulalternatief bepaald en geïnventariseerd welke effecten er (mogelijk) zijn als gevolg van het NP Onderwijs. Via drie groepsgesprekken (met beleidsmakers van OCW, met vertegenwoordigers uit het werkveld en met onderwijs- en MKBA-experts) is geïnventariseerd welke effecten het NP Onderwijs (naar verwachting) allemaal sorteert en bij welke maatschappelijke actoren deze effecten terechtkomen.

Het onderzoek is aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van de vierde voortgangsrapportage NP Onderwijs. Klik hier voor de vierde voortgangsrapportage NP Onderwijs.