De Tweede Kamer heeft de minister van VWS gevraagd te onderzoeken of er voor eerstelijnszorgaanbieders een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is. De veronderstelling hierbij was dat samenwerking op dit moment niet tot stand komt als gevolg van de Mededingingswet. SEO heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek blijkt zorgaanbieders niet altijd aan tafel komen bij zorgverzekeraars om over zorgverbeteringen en de eventueel daaraan verbonden kosten te overleggen. Dit leidt tot onvrede bij zorgaanbieders en speelt in beperkte mate een rol bij het niet doorgaan van initiatieven om de zorg te verbeteren.