Verwacht wordt dat in er in de Metropoolregio Amsterdam 53.000 banen bijkomen tussen nu en 2016, dat de beroepsbevolking met 19.000 mensen toeneemt en dat het werkloosheidspercentage slechts langzaam daalt van 5,9 naar 5,0 procent. Dit zijn de voorspellingen voor de regio op basis van de groeiverwachtingen voor Nederland op Prinsjesdag, september 2011.

De banengroei is het grootst in Amsterdam. Procentueel doen ook Zuid-Kennemerland, het Gooi en Vechtstreek, Waterland en Almere en Lelystad het goed. De drie grootste toekomstige banenmotoren in de regio zijn de zakelijke dienstverlening, de zorg- en welzijnssector en de sector handel en reparatie. Aan de andere kant van het spectrum staan de sectoren waar het aantal banen tot 2016 afneemt zoals de industrie, vervoer, opslag en communicatie en de overheid.

Naast de groei van banen wegens productiegroei in de komende jaren, de uitbreidingsvraag genoemd, komen er ook veel banen vrij omdat een groot aantal oudere werknemers met pensioen gaan. Dat leidt tot de vervangingsvraag. Uitbreidings- en vervangingsvraag samen betekenen dat de arbeidsmarkt van de Metropoolregio behoefte heeft aan circa 153 duizend werknemers. Opgesplitst naar opleiding is er vanuit de arbeidsmarkt behoefte aan 40 duizend academici, 43 duizend hbo’ers en 55 duizend mbo’ers. Er is zelfs vraag naar 18 duizend mensen zonder startkwalificatie.

Terecht kan de vraag worden gesteld of er straks voldoende mensen met de vereiste kwalificaties te vinden zijn in de Metropoolregio. Uit de berekeningen blijkt dat er tekorten zijn aan hoger opgeleiden en mbo’ers in groeisectoren zoals de zakelijke dienstverlening en de zorg zelfs als alle studenten en scholieren die in de regio wonen en er onderwijs volgen, zich straks op de arbeidsmarkt van de regio aanbieden.

De sector zakelijke dienstverlening is een centrale sector in de Metropoolregio. De sector is heel divers samengesteld. Grote subsectoren binnen de zakelijke dienstverlening zijn de consultants en de IT diensten en de schoonmaak. Ook de creatieve sector hoort tot de zakelijke dienstverlening. Opvallend is dat de groei van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening zich het afgelopen decennium concentreerde bij aan de ene kant de eenpitters (zelfstandigen en zzp’ers) en aan het andere uiteinde de grote bedrijven (500+).

Jules Theeuwes presenteerde de resultaten van het onderzoek tijdens het nieuwjaarssymposium van de Kamer van Koophandel. Bekijk hier de presentatie van het rapport. Het gehele rapport vindt u hieronder.