Resultaten
De ontwikkeling van de vergoedingen voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen loopt vanaf 2000 behoorlijk synchroon met die van andere ambtsdragers. Het niveau van de vergoeding is echter relatief laag. Er zijn argumenten, vooral gerelateerd aan de taakzwaarte, om deze vergoeding eenmalig structureel te verhogen en voor Statenleden in lijn te brengen met raadsleden uit middelgrote gemeenten.

Het onderzoek
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek gedaan naar de vergoedingen van leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van de waterschappen in Nederland. Er is onderzocht in hoeverre de vergoeding voor de werkzaamheden mensen met uiteenlopende achtergronden in staat stelt voldoende tijd vrij te maken voor het ambt.

Gebruikte methode
Het onderzoek heeft bestaan uit een literatuurstudie, interviews en een online enquête onder alle leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen. De literatuurstudie bevat een historisch overzicht van de politieke vergoedingen van ambtsdragers, een internationale vergelijking, en een opsomming van de verschillende doelen voor het uitkeren van een vergoeding. De interviews zijn gebruikt om de bevindingen uit de literatuurstudie te toetsen, en indien nodig te verrijken of te nuanceren. De online enquête belicht het perspectief van de leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen op de huidige vergoeding.