Naar aanleiding van onderzoek naar de gevolgen van de afschaffing van de WTOS voor mbo-deelnemers jonger dan 18 jaar, heeft het ministerie van OCW besloten maatregelen te treffen om de toegankelijkheid van het mbo te waarborgen voor alle jongeren. Daarom is de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’ in oktober 2016 van kracht geworden, met als doel te voorkomen dat de schoolkeuze van jongeren uit minimagezinnen beïnvloed wordt door de hoogte van de schoolkosten. Het ministerie van OCW acht het ongewenst als schoolkosten de keuze voor de opleiding beïnvloeden.

Deze regeling gold in eerste instantie voor het studiejaar 2016/17. Aan het einde van dat studiejaar hebben Oberon en SEO Economisch Onderzoek de Tijdelijke regeling geëvalueerd. Vervolgens is de regeling verlengd met een jaar, tot augustus 2018, waarbij het budget is verdubbeld van € 5 miljoen naar € 10 miljoen. Het ministerie van OCW heeft Oberon en SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om de regeling nogmaals te evalueren.

Voor deze evaluatie is een webenquête uitgezet onder alle mbo-instellingen en zijn er aanvullend verdiepende gesprekken gehouden met mbo-instellingen en lokale Stichtingen Leergeld waarmee mbo-instellingen vaak samenwerken in het kader van de Tijdelijke regeling.

Uit de evaluatie blijkt dat de doelgroep van de Tijdelijke regeling in het studiejaar 2017-2018 beter is bereikt dan in studiejaar 2016-2017. Er zijn gemiddeld 140 aanvragen per mbo-instelling ontvangen. Dat waren er een jaar eerder gemiddeld 56. 9 op de tien aanvragen zijn toegekend. Door een beter bereik van de doelgroep is er ook meer budget besteedt aan de Tijdelijk regeling. Gemiddeld besteden mbo-instellingen 38 procent van het beschikbare budget, maar de spreiding is groot (2 – 100 procent). Aan een toegekende aanvraag is gemiddeld € 535 besteed, maar ook hiervoor geldt dat de spreiding groot is (€ 140 – € 6.000). De meest voorkomende voorziening is het vergoeden van de aanschaf van leermiddelen en andere benodigdheden voor de opleiding. Naast het vergoeden van leermiddelen, geeft ruim de helft van de ondervraagde mbo-instellingen leermiddelen in bruikleen. Veel mbo-instellingen werken samen met een lokale Stichting Leergeld in het kader van de Tijdelijke regeling, veelal voor het uitvoeren van de inkomenstoets.