Resultaten
De overheid is als gebruiker van tolk- en vertaaldiensten een grote afnemer in deze markt. De overheid koopt deze diensten in bij intermediairs via aanbestedingen. Uit een vergelijking tussen drie mogelijke scenario’s die elk op bepaalde punten verschillen van de huidige aanbestedingsmethodiek blijkt dat het verhogen van de minimale tolkvergoeding per uur de beste mogelijkheid biedt om de positie van tolken te verbeteren. Dit scenario scoort het best op maatstaven zoals de kosten voor de overheid, uitvoerbaarheid, financiële en marktprikkels voor intermediairs, de inkomens- en onderhandelingspositie van tolken. Concurrentie op deze minimumvergoeding als extra kwaliteitseis in de gunningscriteria is een ander scenario. Dit scenario geeft geen zekerheid op de hoogte van de minimumvergoeding die dan tijdens de aanbesteding tot stand komt en kan ook leiden tot verschillende minimumvergoedingen over de verschillende aanbestedingen. Het hanteren van een maximale vergoeding voor de intermediair als vast percentage van het tarief waarvoor de intermediair de tolk aan de overheid aanbiedt, het laatste andere scenario, leidt niet tot de gewenste economische prikkels.

Het onderzoek
In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft SEO in meerdere studies de te verwachten effecten geanalyseerd van keuzes die de overheid als grote afnemer van tolk- en vertaaldiensten tijdens het aanbestedingsproces maakt. In de huidige studie gaat het om een analyse van vier specifieke scenario’s. Deze analyse geeft inzicht in hoeverre de keuzes in deze (aanbestedings)scenario’s bijdragen aan een betere werking van deze markt en een verbetering in de positie van de individuele tolk. Deze notitie vormt een bijlage bij de ‘Kamerbrief over stand van zaken ontwikkeling tarieven tolken en vertalers’, zie de website van de Rijksoverheid

Methode
Op basis van economische theorie zijn in verschillende scenario’s de (economische) prikkels en de te verwachten effecten voor de overheid als gebruiker van tolk- en vertaaldiensten, de intermediairs en de tolken systematisch uitgewerkt. Het analysekader behandelt voor elk scenario het effect op de kosten voor de overheid, de financiële ruimte voor de intermediair, het aantal intermediairs tijdens de aanbesteding (toetreding), het inkomen en aanbod van tolken, de ruimte voor tariefvorming, de prikkels tot innovatie en de uitvoerbaarheid. Uitgangspunt is de huidige manier van aanbesteden waarbij een integraal tarief met een minimumvergoeding aan de tolk geldt. Voor dit onderzoek is een rondetafelgesprek met vanuit de overheid direct betrokkenen bij het inkoopproces van tolkdiensten georganiseerd om met name de impact op uitvoerbaarheid in kaart te brengen.