Het onderzoek:

Dit onderzoek is het tweede van drie deelonderzoeken naar de persoonlijke dienstverlening door UWV aan WW-klanten. De resultaten beschrijven de effecten van de inzet van persoonlijke dienstverlening op de kans op werk en de kans op uitstroom uit de WW twaalf maanden na instroom in de WW. De langere termijn effecten (30 maanden na instroom in de WW) volgen in het derde deel van dit onderzoek. Dan zal er ook een beeld zijn van de kosteneffectiviteit van de persoonlijke dienstverlening.

Resultaten:

Persoonlijke dienstverlening in de vorm van een gesprek en/of aanvullende dienstverlening verhoogt zowel de kans op werk in loondienst als de uitstroom uit de WW. De inzet van persoonlijke dienstverlening zorgt voor een gemiddeld 2,0 procentpunt hogere baankans twaalf maanden na instroom in de WW. Tegelijkertijd verlaagt de inzet van persoonlijke dienstverlening het beroep op de WW met 2,1 procentpunt twaalf maanden na instroom in de WW. Verder zorgt persoonlijke dienstverlening voor een iets groter aantal gewerkte uren en een kleiner aantal uitkeringsdagen gedurende het eerste jaar na instroom in de WW. De inzet van louter handhavingsactiviteiten heeft in het eerste jaar na instroom in de WW (nog) geen significant effect op de baanvindkans of het totaal aantal gewerkte uren. Wel zorgt de inzet van handhaving voor een significant hogere uitstroom uit de WW tussen maand zes en maand elf na WW-instroom. Het onderzoek gaat nader in op de effecten van persoonlijke dienstverlening voor verschillende groepen op basis van werkhervattingskans, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau  en geeft een duiding aan de resultaten.

Gebruikte methode:

Voor de effectmeting naar persoonlijke dienstverlening zijn alle personen die tussen 1 december 2017 en 31 december 2018 in de WW zijn ingestroomd willekeurig ingedeeld in een dienstverleningsgroep (80 procent), of een controlegroep zonder dienstverlening (waarvan 10 procent met handhaving en 10 procent zonder handhaving). Dankzij deze experimentele opzet van het onderzoek is het mogelijk de effecten van de dienstverleningsformule als geheel, evenals de effecten van alleen persoonlijke dienstverlening en alleen handhaving zuiver te meten.