Het UWV ondersteunt WW-gerechtigden bij het vinden van werk en begeleidt werklozen bij het reïntegratieproces en koopt ten behoeve van hen reïntegratietrajecten in bij reïntegratiebedrijven. Het UWV besteedt 130 miljoen euro aan het inkopen van trajecten. De uitvoeringskosten van het UWV zelf bedragen ongeveer 30 à  40 miljoen euro. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt zich af of de besteding van deze gelden optimaal is. Om te onderzoeken of besteding van de reïntegratiemiddelen optimaal zijn kunnen twee vragen worden gesteld. Kan met het huidige budget meer effect worden gerealiseerd en leidt een groter of kleiner budget tot een positiever saldo van de kosten en maatschappelijke baten?

Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen uit de Nederlandse literatuur over de effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten van reïntegratie van werklozen. Concreet geeft deze studie antwoord op de volgende vragen. In hoeverre geven de reeds beschikbare onderzoeken inzicht in de effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten van re-integratie van werklozen (zoveel mogelijk onderscheiden naar de verschillende onderdelen van het reïntegratiebeleid)? In hoeverre kunnen de uitkomsten van de verschillende onderzoeken naast elkaar worden gelegd (leiden de verschillende methoden en technieken tot vergelijkbare uitkomsten)? Welke vragen kunnen niet worden beantwoord met de reeds beschikbare literatuur? Is het mogelijk om (gezien de beschikbare data bij UWV en CBS) nader onderzoek te doen naar de nog openstaande vragen?