Onderzoek
De Commissie AWACS Limburg (CAL) heeft SEO gevraagd om haar functioneren over de periode van 2015 tot en met 2023 te evalueren. De CAL is in 1990 ingesteld om de minister van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie te adviseren, en informeren over maatregelen die dienen ter vermindering van de geluidhinder veroorzaakt door het landen en stijgen van AWACS vliegtuigen in het Duitse Geilenkirchen. Meer specifiek richt deze evaluatie zich op de nalevings-, en tevredenheidssfeer. Op basis van deze resultaten worden aanbevelingen gedaan.

Resultaten

  • Met betrekking tot de naleving: Uit het nalevingsonderzoek blijkt dat de CAL slechts deels voldoet aan de wettelijke taakomschrijving. Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat de CAL-leden vaak niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van het reglement van orde. Toch zorgt dit niet voor veel ‘procesmatige’ frictie binnen de CAL. Het beeld bestaat dat er binnen de CAL naar de geest van het reglement wordt gehandeld.
  • Met betrekking tot de tevredenheid: De CAL-leden ervaren een tweedeling binnen de CAL. Daarnaast zijn er signalen van onderling wantrouwen. Dit zorgt voor onvrede over het functioneren en de effectiviteit van de CAL. Ten slotte staat de afhankelijkheid van de voorzitter ter discussie. Zo geven meerdere CAL-leden aan dat ‘wat de voorzitter mag zeggen’ sterk samenhangt met ‘wat de provincie vindt’. De meeste CAL-leden hebben een voorkeur voor een onafhankelijke voorzitter.
  • Met betrekking tot de output: De CAL is opgericht met als taak om de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie te adviseren. Er zijn de afgelopen periode geen schriftelijke adviezen verschenen. Daarnaast hebben ook de ministers geen adviesaanvragen gedaan. Wel hebben individuele leden van de CAL adviezen verstuurd, en onderwerpen en suggesties aangekaart. Het gaat bijvoorbeeld om brieven die zijn ondertekend door de gemeenten.

Aanbevelingen

  1. Scherp de doelstellingen van de CAL aan;
  2. Scherp de wettelijke taakomschrijving aan;
  3. Sluit aan bij de beoogde samenstelling van de CAL;
  4. Het Rijk moet een actievere houding innemen;
  5. Actualiseer (de kennis van) het reglement van orde;
  6. Inhaalslag archivering CAL-documenten is nodig;
  7. Overweeg een onafhankelijke voorzitter.

Nabrander: aanbeveling is om de CAL periodiek te evalueren, bijvoorbeeld vijfjaarlijks.

Onderzoeksaanpak
Voor dit onderzoek hebben we gebruikgemaakt van bureauonderzoek, interviews en een webenquête. Het bureauonderzoek omvat een reconstructie van de beleidstheorie en het nalevingsonderzoek. Met behulp van twintig interviews en de webenquête is de tevredenheid over het functioneren en de effectiviteit van de CAL in kaart gebracht.