Dit rapport evalueert microfinanciering via Qredits. Qredits biedt, met overheidssteun, kredietverlening en coaching aan voor (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het primaire doel van deze evaluatie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is: “inzicht te verkrijgen in de vraag in hoeverre microfinanciering via Qredits de belemmeringen heeft weggenomen die (aspirant) ondernemers ondervinden ten aanzien van het verkrijgen van kapitaal en het verwerven van ondernemersvaardigheden en zo heeft bijgedragen aan de kwaliteit en/of groei van klein ondernemerschap.” Dit doel is omgezet in een zevental te toetsen hypotheses over het wegnemen van belemmeringen, de kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage van Qredits aan ondernemerschap, bekendheid en klanttevredenheid, en coaching.

Uit de evaluatie blijkt dat Qredits zich heeft ontwikkeld tot een professionele kredietverstrekker voor kleine bedrijven. Deze kredieten zijn effectief: Qredits bedient bedrijven die risicovol lijken maar uiteindelijk toch succesvol zijn. Bij de verdere ontwikkeling van Qredits kan het vergroten van de bekendheid een belangrijke rol spelen; is van belang in hoeverre het gaat om extra kredieten ten opzichte van reguliere (bank)leningen; en kan de relatie tussen doelen en activiteiten van Qredits scherper in beeld komen.