Resultaten
De Kennisrotonde bestaat sinds eind 2015 en functioneert als een online vraagbaak voor praktijkgerichte kennisvragen van onderwijsprofessionals. Met het beantwoorden van deze vragen streeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) naar een betere verspreiding en toepassing van bestaande wetenschappelijke kennis en helpt de Kennisrotonde om kennislacunes te identificeren. Voor het NRO is de Kennisrotonde een belangrijk instrument voor het benutten van kennis.

De Kennisrotonde heeft als beoogd einddoel het verbeteren van de onderwijskwaliteit door het stimuleren van evidence-informed keuzes in het onderwijs. Om dit doel te bereiken, voert de Kennisrotonde drie taken uit: het beantwoorden van gestelde vragen, het waarborgen van de kwaliteit van die beantwoording en het vergroten van het bereik van de antwoorden.

De Kennisrotonde slaagt erin om zijn drie taken succesvol uit te voeren en daarmee wetenschappelijke kennis en inzichten ter beschikking te stellen aan een sterk toenemend aantal websitebezoekers. Sinds de oprichting van de Kennisrotonde zijn er tot en met 2022 bijna 1.500 vragen behandeld, waarvan er 650 zijn voorzien van een nieuw antwoord. In de overige gevallen zijn vraagstellers doorverwezen naar eerdere antwoorden op Kennisrotonde.nl of naar een andere bron zoals Onderwijskennis.nl. Het beantwoordingsproces is gaandeweg steeds verder geprofessionaliseerd. De kwaliteitsborging heeft steeds meer inhoud heeft gekregen en de lat qua kwaliteit is hoger komen te liggen. Daarbij is ook het bereik sterk toegenomen, van ruim 33.000 unieke websitebezoekers in 2016 naar bijna 370.000 in 2022.

Op basis van de beschikbare informatie is het niet mogelijk om harde conclusies te trekken over de doelrealisatie en doeltreffendheid van de Kennisrotonde. Er is namelijk bij een relatief beperkt aantal vraagstellers en websitebezoekers geïnventariseerd of de doelen bereikt zijn. Een deel daarvan geeft aan dat het antwoord heeft geholpen bij het maken van keuzes en dat het antwoord ook daadwerkelijk heeft geleid tot onderwijsverbetering. Er zijn dus wel aanwijzingen dat de Kennisrotonde doeltreffend is. Vanwege het ontbreken van harde conclusies over de doeltreffend van de Kennisrotonde, kan de doelmatigheid niet beoordeeld worden.

Dat er nog steeds behoefte is aan de Kennisrotonde blijkt uit de stijgende trend van het aantal vragen voorafgaand en na van de coronapandemie en het groeiend aantal websitebezoekers. De verwachting is dat de Kennisrotonde nog niet is uitgegroeid. Verdere groei van het aantal vragen brengt een aantal risico’s met zich mee, zoals het risico op een ontoereikend budget om alle vragen in behandeling te nemen. Ook is er een risico op onvoldoende capaciteit met als mogelijk gevolg een oplopende doorlooptijd, wat eerder het geval is geweest. Bovendien heerst er een spanningsveld tussen kwaliteit en doorlooptijd. De uitkomsten van deze evaluatie laten echter ook zien dat een doorlooptijd van 10 weken, zoals nu wordt nagestreefd, niet altijd noodzakelijk is.

Het onderzoek
Met dit onderzoek is het functioneren van de Kennisrotonde in de periode 2016 tot en met 2022 geëvalueerd. De evaluatie brengt in kaart in hoeverre de Kennisrotonde de gestelde doelen heeft bereikt en in hoeverre dat op doeltreffende en doelmatige wijze is gebeurd.

Gebruikte methode
De bevindingen zijn gebaseerd op bestaand materiaal, aangevuld met analyses op gegevens verzameld door het NRO over de Kennisrotonde en op nieuwe informatie verkregen uit enquêtes en interviews met betrokkenen bij de Kennisrotonde.