Aanleiding en vraagstelling
In 2020 heeft het kabinet nieuwe discontovoeten vastgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyses, op basis van een advies van een Werkgroep. SEO heeft op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) een lijst met vragen en antwoorden over deze discontovoeten opgesteld. Daarbij heeft SEO samengewerkt met Stratelligence.

Resultaten
Het rapport bestaat uit factsheets. Elk factsheet geeft eerst aan welke vragen er leven rond een bepaald thema. Daarna wordt de achtergrond van de vragen geschetst en wordt aangegeven hoe de vragen zijn geïnterpreteerd. Vervolgens worden overwegingen gegeven en analyses gepresenteerd die van belang zijn bij het beantwoorden van de vragen. Daarna volgt het antwoord op de vragen. En tot slot worden een of meer praktijkvoorbeelden beschreven en wordt aangegeven welke bronnen zijn gebruikt bij de beantwoording.

De vragen en antwoorden zijn bedoeld voor uitvoerders en opdrachtgevers van MKBA’s en andere analyses die gebruik maken van discontovoeten. De vragen kunnen betrekking hebben op in beginsel alle soorten projecten of beleid die gebruik maken van deze analyses.

In het rapport worden eerst factsheets gepresenteerd die betrekking hebben op MKBA’s, gevolgd door factsheets over andere onderzoeksmethoden. Binnen elke categorie wordt in de eerste factsheets ingegaan op meer algemene vragen, waarna factsheets volgen waarin dieper wordt ingegaan op specifieke aspecten of situaties.

Methode
De vragen en antwoorden zijn opgesteld in de volgende stappen:

  1. Inventariseren van vragen over discontering binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  2. Interpretatie van de vragen, groeperen van de vragen, bestuderen van bronnen, afwegen van wetenschappelijke argumentatie versus praktische toepassing.
  3. Beantwoorden van de vragen in (korte) factsheets.