Onderzoek
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd om onderzoek te doen naar de koop en doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Daarbij staan de aard, omvang en werking van deze primaire en secundaire markt centraal. Het doel van deze studie is om meer inzicht te verschaffen in de situatie rond de koop en doorverkoop van toegangskaarten.

Bevindingen

  • Aard: Theoretisch valt professionele doorverkoop te verklaren door lage prijzen op de primaire markt;
  • Aard: Theoretisch valt particuliere doorverkoop te verklaren door veranderingen in de plannen van bezoekers;
  • Aard: De verhouding tussen professionele doorverkoop en particuliere doorverkoop is ongeveer 1 op 4;
  • Omvang: In 2023 bezochten Nederlanders naar schatting 27,4 miljoen keer een sport- of cultureel evenement;
  • Omvang: In 2023 werd naar schatting 8,2 procent van de toegangskaarten (minimaal eenmaal) doorverkocht;
  • Werking: 26,4 procent van deze doorverkochte kaartjes werd via een online zoekmachine gevonden;
  • Werking: 87,6 procent van deze doorverkochte kaarten werd voor een gelijke of lagere prijs doorverkocht;
  • Werking: 12,4 procent van de kaartjes werd met een gemiddelde prijsopslag van 65,8 procent doorverkocht;
  • Werking: Primaire marktpartijen faciliteren steeds vaker ook (zelf) de doorverkoop van de toegangskaarten.

Gebruikte methode
Het onderzoek bestond uit een (i) literatuurstudie, (ii) diepte-interviews, (iii) een online webenquête en een (iv) data-analyse. Op verzoek van het ministerie van OCW ligt (waar mogelijk) in dit rapport de nadruk op de meest recente data en op de resultaten uit de kwantitatieve ‘cijfermatige’ analyse. Deze resultaten zijn met behulp van kwalitatieve ‘subjectievere’ methoden verrijkt en geverifieerd. Voor de kwantitatieve analyse hebben we aan marktpartijen gevraagd om data aan te leveren en is een online webenquête onder bezoekers van evenementen gehouden.