Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en kosteneffectiviteitanalyses (KEA’s) worden steeds vaker gebruikt om de besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken te ondersteunen. De roep om verantwoording van beleidskeuzen – zowel achteraf als vooraf – wordt groter en MKBA’s en KEA’s zijn instrumenten die daarbij kunnen helpen. Zo kan de kwaliteit van besluiten worden verbeterd, en kan belastinggeld worden besteed aan projecten die aantoonbaar werken.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft ernaar haar besluitvorming meer op empirisch bewijs te baseren. Bestaande handleidingen voor het uitvoeren van kosten-batenanalyses blijken echter ver af te staan van projecten en maatregelen die voor het Ministerie van BZK en decentrale overheden relevant zijn.

Om deze reden bestaat bij het Ministerie van BZK behoefte aan inzicht voor welke beleidsterreinen en beleidsvragen een MKBA of KEA een geschikt instrument is. Vervolgens is dan de vraag wanneer het beter is een MKBA uit te voeren en wanneer een KEA, welke informatie nodig is om dergelijke analyses daadwerkelijk uit te voeren en welke kennis reeds voorhanden is voor zulke MKBA’s. Deze rapportage beoogt te voorzien in die behoefte.