Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2014 een omzet van circa € 3,4 miljard. Dit is een stijging van circa 6 procent ten opzichte van de nulmeting in de monitor voor het jaar 2010. Het aantal opleidingsbedrijven is met 15 procent gedaald ten opzichte van 2010. Dit betekent dat per saldo de productiviteit van de private opleiders is gestegen.

Dit is de conclusie van de Marktmonitor Private opleiders van beroepsopleidingen en –trainingen voor het jaar 2014, die SEO heeft opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, NRTO.

De monitor beschrijft de markt voor private aanbieders van beroepsopleidingen in het jaar 2014. In 2010 is door SEO een nulmeting uitgevoerd. Vergelijking met de resultaten voor 2014 biedt een beeld van de ontwikkeling van de markt. De monitor is opgesteld op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel en een webenquête onder aanbieders. Opvallende resultaten zijn:

De aanbieders kijken relatief positief naar de toekomst. Per saldo verwacht de sector voor het komende jaar een hogere omzet te kunnen realiseren. De omzetverwachting is duidelijk positiever dan in de marktmonitor voor 2010 wat het effect kan zijn van de verbeterde economische omstandigheden.

De marktdynamiek blijkt ook uit de toename van de gemiddelde leeftijd van de bedrijven in de opleidingsbranche. Het aandeel van de bedrijven jonger dan 5 jaar is sinds 2010 sterk gedaald van 26 procent naar 8 procent. De jongere bedrijven hebben kennelijk meer moeite gehad om te overleven in moeilijke economische omstandigheden. De meerderheid van de opleidingsbedrijven heeft een leeftijd die ligt tussen de 5 en twintig jaar.

De internationalisering van de economie heeft vooralsnog weinig effect op de private opleidingsbranche. Bijna 80 procent van de bedrijven is alleen in Nederland actief en dit percentage is nauwelijks veranderd sinds 2010.

In 2010 verwachtte een deel van de markt een toename van het afstandsonderwijs en een afname van het contactonderwijs. Deze verwachting is maar voor een deel uitgekomen. Het contactonderwijs is nog steeds de populairste onderwijsvorm, al is het marktaandeel van het contactonderwijs wel gedaald met een paar procentpunt naar circa 46 procent. Er is een duidelijke toename te zien van gecombineerde (blended) vormen van onderwijs. 20 procent van de onderwijsvormen in 2014 valt in deze categorie. Dit aandeel was in 2010 nog 15 procent.

Korte opleidingen met een duur van maximaal 5 dagen winnen marktaandeel. Meer dan de helft van de opleidingen valt in deze categorie. Het aandeel van de meerjarige opleidingen is daarentegen licht gedaald van 17,3 procent in 2010 naar 12,9 procent in 2014.