SEO Economisch Onderzoek heeft samen met het Kohnstamm Instituut en ecbo van OCW de opdracht gekregen om de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo te volgen via een monitorprogramma gedurende de gehele looptijd van het experiment (2014-2022). De monitor bestaat uit drie delen: evaluatie van de opbrengsten, procesevaluatie en een verklarende evaluatie.

Voor de nulmeting van de opbrengstenevaluatie zijn leerlinggegevens in het vmbo, mbo en havo geanalyseerd voor de cohorten die in de schooljaren 2005-2006 tot en met 2013-2014 zijn ingestroomd in het derde leerjaar van het vmbo. Door in de nulmeting de instroom, diplomering, opleidingsduur, sectorkeuze, switchgedrag, doorstroom en uitval te analyseren, zijn bestaande trends in kaart gebracht die de context vormen waarbinnen de experimenten met de vakmanschap- en technologieroute starten. Daarnaast is in de nulmeting de verdere aanpak van het onderzoek beschreven.

Tegelijk met de nulmeting is ook het rapport met de reconstructie van de beleidstheorie uitgekomen: wat zijn de verwachtingen over de mechanismen en effecten van het beleid? Dit rapport kunt u vinden onder nummer 2015-23.