Resultaten
Uit de tweede monitoringsrapportage van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering komt naar voren dat de klanttevredenheid van kleinzakelijke klanten is toegenomen. Klanten die zich oriënteerden ná inwerkingtreding van de gedragscode op 1 juli 2018, gaven deze oriëntatie gemiddeld een hoger cijfer dan klanten die zich oriënteerden tussen 2015 en de eerste helft van 2018. Ook over het beheer van de financiering, het bijzonder beheer en de afhandeling van eventuele klachten zijn klanten positiever. De monitor biedt geen inzicht in wáárom de klanttevredenheid is toegenomen en wat de rol van de gedragscode hierin is geweest. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de dienstverlening van banken ook los van de gedragscode is verbeterd, maar ook de conjunctuur kan een effect hebben op de resultaten van de enquête.

Vastgoedbeleggers vallen net als mkb’ers onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze tweede monitor besteedt specifiek aandacht aan deze groep. Vastgoedbeleggers hebben relatief recentere leningen en lenen bovendien gemiddeld genomen meer geld. Opvallend is dat vastgoedbeleggers de financieringsdocumentatie beter lezen en deze ook beoordelen als duidelijker. Ook beheren zij de financiering intensiever, bijvoorbeeld door wijzigingsvoorstellen te doen aan de bank.

Een jaar na inwerkingtreding van de Code viel 13 procent van de kleinzakelijke klanten formeel onder de gedragscode. Dit zijn klanten die de financiering ná inwerkingtreding van de gedragscode per 1 juli 2018 hebben aangevraagd. Naar mate meer oudere financieringen aflopen en klanten nieuwe financieringen aangaan zal het bereik verder toenemen.

Het onderzoek
Op 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze gedragscode geldt voor alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op het gebied van kredietverlening aan het kleinzakelijke segment. De gedragscode wordt gemonitord om inzicht te bieden in de naleving, werking en effectiviteit van de code. Daarbinnen gaat in deze monitor speciale aandacht uit naar de groep (particuliere) beleggers in commercieel vastgoed die (naast mkb’ers) ook tot de doelgroep van de code horen. Deze groep is in de monitor 2018 niet bevraagd.

Gebruikte methode
De monitoring over 2019 is uitgevoerd middels een enquête onder kleinzakelijke klanten. Mkb’ers zijn bevraagd middels het GfK bedrijvenpanel. De groep particuliere vastgoedbeleggers zijn benaderd middels het consumentenpanel van GfK.