Aanleiding en vraagstelling
Arcadis heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de vrachtwagenheffing. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Carl Koopmans van SEO gevraagd om een review (second opinion) bij dit onderzoek uit te voeren.

Resultaten
De MKBA is op hoofdlijnen goed uitgevoerd. De door het kabinet vastgestelde richtlijnen voor het uitvoeren van MKBA’s zijn doorgaans gevolgd. Wel zijn er kanttekeningen, bijvoorbeeld:

  • Er is ten onrechte alleen een vrachtwagenheffing op snelwegen onderzocht. In een eerdere MKBA scoorden heffingen op meer wegen beter.
  • Ook bij de besteding van de heffingsopbrengsten is een te beperkt aantal opties onderzocht: alleen een combinatie van belastingverlagingen en subsidies voor milieuvriendelijke vrachtwagens. Uit de MKBA blijkt dat de milieusubsidies doorgaans meer kosten dan baten met zich meebrengen.

Gebruikte methode
De MKBA is beoordeeld door het rapport te toetsen en achterliggende stukken te lezen: zijn goede onderzoeksmethoden toegepast en zijn MKBA-richtlijnen gevolgd? Er was ‘hoor en wederhoor’ met de opstellers van de MKBA.