Resultaten
Het gebruik van meerjaarsgemiddelden van regionale factoren in het bijstandsverdeelmodel leidt niet tot een structurele verbetering in de verklaringskracht van het model. Het leidt ook niet tot een structurele afname van de budgetmutaties. Door het bijstandsverdeelmodel niet jaarlijks te herschatten blijven de gewichten uit het bijstandsverdeelmodel stabiel, maar sluiten zij minder goed aan bij de actuele situatie. Dit vermindert de verklaringskracht van het model en leidt tot hogere budgetmutaties. Beide mogelijkheden lijken dus geen oplossing voor het dempen van budgetfluctuaties bij de verdeling van bijstandsgelden.

Het onderzoek
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt met een objectief verdeelmodel om de noodzakelijke bijstandsuitgaven in te schatten. In deze analyse zijn twee aanpassingen in het bijstandsverdeelmodel onderzocht die fluctuaties van jaar op jaar mogelijk kunnen dempen. Allereerst is onderzocht of het gebruik van meerjaarsgemiddelden van verdeelkenmerken jaarlijkse fluctuaties in de bijstandsbudgetten kan dempen. Daarnaast is gekeken of budgetmutaties kleiner zijn wanneer het bijstandsverdeelmodel niet jaarlijks wordt herschat.

Gebruikte methode
Gegevens uit de jaarlijkse herschatting van het bijstandsverdeelmodel zijn gebruikt om effecten van gebruik van meerjaarsgemiddelden en niet herschatten van het model te bestuderen.