Resultaten
In totaal is het aantal werkenden in medische en verzorgende beroepen in het medisch domein in de periode van 2013 tot en met 2017 gedaald van 770 duizend naar 750 duizend personen. Er zijn 130 duizend personen in die periode uitgestroomd. Aan de andere kant zijn er 110 duizend werkenden in die periode ingestroomd. Het aantal vacatures eind 2018 was 20 duizend. Voor werkgevers is het dan ook, in een situatie waarbij er budgettaire druk op hun uitgaven is, goedkoper om werkenden met een vast contract te laten uitstromen en dezelfde personen later weer in dienst te nemen, dan om ze in dienst te houden. Maatschappelijk gezien is dit echter beleid waarvan de kosten hoger zijn dan de baten. Deze kosten worden in grote mate door de maatschappij en de overige werkenden in de zorg gedragen. Er zijn een aantal toekomstige trends geïdentificeerd die tot een hogere vraag naar zorg leiden. De verwachting is dat de vraag naar medisch en verzorgend personeel in de medische sectoren als gevolg van deze trends flink zal stijgen, met zo’n 220 duizend personen in 2022 en met 390 duizend personen in 2027. Voor deze analyse zijn vier scenario’s voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de toekomst opgesteld. De scenario’s zijn opgebouwd uit twee assen die beide een kernonzekerheid bevatten, namelijk de mate waarin technologische ontwikkelingen het productieproces in de zorg gaan versnellen en de mate waarin de ontwikkeling van de gezonde levensjaren zich gaat ontwikkelen. Omdat nu nog niet bekend is welk scenario werkelijkheid wordt zal het beleid zich moeten richten op alle scenario’s, waarbij beleidsmakers zich bewust zouden moeten zijn over de invloed van hun beleid op de uiteindelijke ontwikkelingen. Om in de toekomst aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen zal in elk geval de instroom vanuit de opleiding moeten toenemen en de uitstroom afnemen.

Het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in beleid en in vraag en aanbod en hun gevolgen voor de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel. Op basis van dit inzicht zouden betere beslissingen genomen kunnen worden. Partners in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) (sociale partners in de relevante sectoren en VWS) hebben behoefte aan deze inzichten om in de toekomst betere besluiten te kunnen nemen over het arbeidsmarktbeleid voor medische en verzorgende sectoren.

Gebruikte methode
Voor het onderzoek is informatie uit CBS Microdata gecombineerd met de resultaten van een enquete onder werkgevers met medisch en verzorgend personeel, bestaande literatuur en interviews met experts. Dit rapport spreekt over werkenden in het medisch domein. Het gaat daarbij om medisch en verzorgend personeel die werkzaam zijn in sectoren die onder het medisch domein vallen. Zodoende vallen onder de afbakening van het onderzoek alle personen die ofwel als werknemer ofwel als zelfstandige werkzaam zijn in een medisch of verzorgend beroep én in een medische sector. Werkenden moeten in het primair proces werkzaam zijn om onder de afbakening van het onderzoek te vallen.

Kennisclip over het onderzoek.