Resultaten
Uit de quickscan volgt dat er een twintigtal studies is die op een kwantitatieve manier het effect van online platforms in Nederland onderzoeken. Er zijn wel meer internationale studies beschikbaar, en nog meer studies die op een kwalitatieve manier kijken naar online platforms. De behoefte aan meer empirisch onderzoek is aanwezig. De beschikbare studies geven een eerste inschatting van de richting van de effecten voor de Nederlandse economie. Er is wetenschappelijke consensus dat platforms markten efficiënter laten werken en dat dit leidt tot substantiële welvaartswinsten Zo rapporteren verschillende studies bijvoorbeeld een hoge betalingsbereidheid van consumenten voor de diensten van specifieke platforms. Het debat gaat ook over de mogelijk negatieve effecten van online platforms, zoals de impact op marktwerking en arbeidsmarktvraagstukken. Oorzaak, gevolg en manifestatie van negatieve effecten in relatie tot online platforms lopen in deze discussie door elkaar. De beschikbare empirische studies over de Nederlandse arbeidsmarkt en mededinging ontkrachten in het algemeen de veronderstelde door online platforms veroorzaakte negatieve economische effecten.

Het onderzoek
Online platforms brengen verschillende groepen gebruikers bij elkaar en zorgen daardoor voor een betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van goederen en diensten. Het aantal online platforms en het belang van platforms in de economie is sinds 2000 sterk toegenomen. Er is veel wetenschappelijke en beleidsmatige interesse in online platforms, zowel in de potentiële positieve effecten van online platforms als in mogelijke zorgen over het borgen van eerlijke concurrentie en maatschappelijke negatieve effecten. NLdigital heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd de economische en maatschappelijke effecten van online platforms in kaart te brengen door middel van een quickscan van de bestaande literatuur.

Gebruikte methodes
De quickscan vormt een syntheseonderzoek waarin de economische en maatschappelijke effecten van platforms in kaart worden gebracht aan de hand van de beschikbare onderzoeken. Het rapport hanteert een uitsplitsing naar belangrijke onderwerpen en thema’s rondom de platformeconomie: groei en welvaart, arbeidsmarkt, mededinging, belasting en overige niet-economische effecten. Voor elk van de thema’s ligt de nadruk in dit onderzoek op het rapporteren van gekwantificeerde effecten voor de Nederlandse economie of samenleving. Daar waar kwantitatief onderzoek niet voorhanden is, besteed het onderzoek aandacht aan meer conceptuele bijdragen in de literatuur en inzichten uit de internationale literatuur.